Nákupní řád

NÁKUPNÍ ŘÁD

A. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.dolmar-makita.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Tomáš Helsner (dále také „provozovatel“) a kupujícího (dále také „zákazník“). 

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat pouze to zboží prvotřídní kvality, které si objednali prostřednictvím internetového obchodu MKT nářadí Tomáš Helsner, je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (fotografie jsou ilustrativní) a které je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR.

Prodávající se dále zavazuje, že bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží a za dopravu. 

B. Prodávající (dodavatel)

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.dolmar-makita.cz společnost MKT nářadí Tomáš Helsner se sídlem 28.října 125, 753 01 Hranice, IČ: 15386627, DIČ: CZ6708150295 .

C. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. vybere patřičné zboží, stiskne tlačítko KOUPIT, vyplní objednací formulář a objednávku dokončí stisknutím tlačítka OBJEDNAT), je považována za závaznou.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 

Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. 

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. 

V případě platby předem vzniká vlastnické právo ve chvíli připsání peněz na firemní účet. 

Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu MKT nářadí Tomáš Helsner kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. 

D. Práva a povinnosti prodávajícího 

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu Kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.

Při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních údajů). 

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá. 

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu. 

Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. Pokud však Prodávající již není schopen dodat zboží za původní cenu z objednávky, upozorní na tuto změnu Kupujícího předem, prostřednictvím prostředků komunikace, a na základě souhlasu Kupujícího cenu v objednávce upraví dle potřeby. 

Odstoupil – li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o:
1. náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji
2. případné náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce
3. částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze – li je prodat jako nové.

Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího, nebo osobně v provozovně prodávajícího, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím. 

E. Práva a povinnosti kupujícího 

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. 

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. 

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy. 

Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu provozovny prodávajícího: MKT nářadí Tomáš Helsner, 28.října 125 , 753 01 Hranice.

Kupující může zboží doručit osobně na adresu provozovny.

Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu. 

Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma faktury. 

Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží. 

F. Záruční doba a reklamace

Záruční doba:

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. 

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad (Faktura).

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. 

Reklamace:

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, popř. e-mailovou adresu a podrobný popis závady.

G. Důležité informace pro zákazníky a spotřebitele

Recyklační poplatek (PHE)

Dne 13. srpna 2005 vstoupila v platnost novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Z této novely vyplývají povinnosti pro výrobce a prodejce elektrospotřebičů, které se dále v konečném důsledku dotknou také konečných spotřebitelů. 

O co vlastně jde? Novela zákona o odpadech se týká elektrických a elektronických zařízení. Smyslem a účelem této novely je především prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení, jakož i snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, jejich opětovným použitím a recyklací. Jde o snahu nezatěžovat životní prostředí nekontrolovaným nebo špatným ukládáním takového odpadu. 

Poznámka:
Na našem internetovém obchodě jsou ceny u zboží uvedeny již včetně tohoto recyklačního poplatku (pokud se na dané zboží tento poplatek vztahuje) a jsou tedy konečné! 

CH. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit.

Pro Kupujícího platí vždy obchodní podmínky aktuální v době vytvoření elektronické objednávky u Prodávajícího.
Kupující okamžikem potvrzení objednávky dává souhlas s obchodními podmínkami.